آزادی مطلق اندیشه


مصطفی ملکیان
هیچ نیروی سیاسی، مذهبی و یا نیروی دیگری نمی تواند چیزی را نا اندیشیدنی کند. یعنی شما نمی توانید بگویید نیرویی در جامعه وجود دارد که مانع از این می شود که من به مسأله ای فکر کنم.

می توانید بگویید نیروها نمی گذارند فکرتان را به زبان بیاورید. اینکه ما بگوییم نیروهای سیاسی و مذهبی حاکم بر جامعه بعضی سؤالات را نا اندیشیدنی و بعضی دیگر را اندیشیدنی می کنند، به نظر من قابل قبول نیست.

می توانند بگویند بعضی سؤالات را بیان نکنید. اما کسی نمی تواند اندیشه را به زنجیر بکشد. عالم درون عالم آزادی است. من و شما به هر مسأله ای می توانیم فکر کنیم؛ ولی نیروهای سیاسی حاکم بر جامعه اجازه بیان بعضی موضوعات را می دهند و اجازه بیان بعضی را نمی دهند.

مصطفی ملکیان

Print Friendly, PDF & Email