آفت جهل مقدس

حکایت قمار بازی امام حسین با فرد مست که محمود کریمی نقل کرد، دوباره جهال مقدس را آشکار کرد.

جهل مقدس! آفتی که ما را بدان دچار کرده اند.

حکومتی که مداحانش وزیر و وکیل تعیین می کنند و حکم ارتداد و افساد می دهند ، قطعا با رواج فرهنگ و آگاهی مخالف است. محمود کریمی و حکایت های من دراوردی اش با بزرگان و امامان شیعه!و ای دریغ و صد افسوس از برنیامدن صدای اعتراض علما و مراجع شیعه!؟

جهل که لباس تقدس می پوشد یک ملت را در تاریکی و جهنـــم ابدی فرو می برد. نمونه اش در زمان ما مردم کره شمالی هستند. در کشور کره شـــمالی مردمی زندگی می کنند که از حداقل شرائط حیات یک انسان برخوردار نیستند؛ ولی تبلیغات حاکمیت فکر آنان را چنان ساخته که خیال می کنند در بهشت برین اند. این افراد در تاریکی هستند؛ ولی قدرت مشت آهنین اجازه روشنگری به هیچ فردی نمی دهد.

در کره شمالی تنها کسی که حق فکر کردن دارد، رهبر حکومت اســـت که فرماندة بزرگ نامیده می شود. وقتی فرماندة بزرگ درباره مسئله ای حرفی زد، دیگر هیچ کس حق ندارد در آن زمینه اظهار نظر کند.

درکشور ما نیز شباهت های بسیاری با کره شمالی دیده می شود. یک فرمانده به نام رهبر که حکم حکومتی او خود قانون است و تنها کسی است که هیچ وقت اشتباه نمی کند و به کسی هم پاسخگو نیست.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email