آیا رعیت را زهره آن هست از قبله عالم سوال کند؟

آیا رعیت را زهره آن هست از قبله عالم سوال کند:

چین چه تخم دوزرده ای برای مملکت گذاشته است که متهم اصلی شیوع کرونا و مخفی کاری مفتضحانه در مقام مدعی نشسته است ؟!

به محمد جواد ظریف پیشنهاد می کنم برای نام_نیک در تاریخ این کشور ، کاشی سر در وزارت امور خارجه ( امور چین و روسیه و کره شمالی) را تغییر دهد! “هم چینی هم روسی جیببری عیسلامی!”

این شعار بیشتر افاقه می کند و منبعد سفیرچین و ماچین از اظهارات یک شهروند ایرانی تا بدان حد مکدر نمی شود که اداره سی یا سی سه پای دوالپا برای خوشرقصی نزد اربابان روسی_چینی بیانیه صادر کند.

اسلامشاهی اموی ننگت باد!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email