از خشم ستمدیدگان سخت بیمناک باش!

محمد امچد :

يكسال ازپاسخ به ژاژخائى اين دوالپاى دين به دنيا فروش گذشت!

(فبنوشت پارسال در چنين روزى)

من مانده ام چنانچه این “وقیح الملک” و اخوان فاسد و مفسد اش ، حسن سابقه و حسن شهرت ای می داشتند چه شلتاق ها که نمی کردند!

به این وقیح الملک ننگ دستگاه قضا می گوئیم:

از خشم ستمدیدگان سخت بیمناک باش که “یوم المظلوم علی الظالم أشد”

وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون

Print Friendly, PDF & Email