از وزیری تا بزیری!

محمد امجد:

از وزيرى تا بزيرى!

آدم بايد روزى كه وزيره فكر روز #بزير اش هم باشه!

“چنين است رسم سراى درشت!”

#عاقلا_مكن_كارى_كاورد_پشيمانى

پ.ن:
بنده #دختروزير را خيلى مقصر نمى دانم! مقصر اصلى ، #سياست_غدر_ماكياولى حاكم بر جامعه است كه روزى ، #به_غدر راه بازمى كند بر ساختن ويلاى ( امروز غيرمجاز؟!) و ديگر روز #به_غدر حكم مى كند بر تخريب #ويلاى_بنا_شده_درعهد_وزارت! و البته (ديروز مجاز؟!)

#اسلامشاهى_أموى_ننگت_باد!
كه هم #بنا يت خراب است و هم #مبنا!

Print Friendly, PDF & Email