از کیف‌کشی فرح تا غلام حلقه به گوش علی!

و پاسخ ما به مادرعروس!

یا غلام علی! این همه که گفتی ، از برکت “کسره اضافه غلام”! است؟ زیادہ جسارت است!
از کیف‌کشی فرح تا غلام حلقه به گوش علی!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email