استفتاء … و پاسخ آن …

محمد امجد :

امشب چشم‌مان به اين استفتاء و پاسخ در سايت خبرگزارى بين‌المللى شيعه(كذا فى المتن!) روشن شد و موجب گرديد اين طلبه حوزه از محضر اين مرجع تقليد استفتاء ذيل را مطرح كند ؛ هرچند در سايت شفقنا انعكاس نيابد!
و اما استفتاء بنده:

“حجةالاسلاما! استفتاء و پاسخى منتسب به شما در ممالك محروسه انتشار يافت كه برخى تعابير در پاسخ حضرت‌عالى موجب ترديد و تشكيك شد؛ حضرت‌عالى در پاسخ فرموده‌ايد……
(چنان‌چه باكره زانيه نادمه تائبه )بدون سروصدا! “نزد” طبيب خياط بكارت برود…. و “توبه جدى! ” كرده‌باشد …. و بعد از رفوكارى محل پارگى …”اعمال صالحه‌اى جهت محو آثار قبح زنا ” به جاى آورد ؛ اين عمل مجاز و مسموح است ( يعنى مشمول تدليس ممنوع در عقد نكاح نمى‌شود…)
اين طلبه زبان بريده و غربت گزيده از ام‌القراى جهان اسلام و مهاجر به “ارض الله الواسعه فرانسه” هر چه با خودش كلنجار رفت شروط مذكور در پاسخ را بفهمد عقل قاصرش قد نداد!
معلوم‌مان نشد منظور مفتى محترم از “بى سروصدا” اين است كه احيانا در مسير مطب و بيمارستان ساز و دهل نزنند و يا جارچى سلطان اسلامپناه بر فراز مأذنه و مناره نام و نام‌خانوادگى زانى و زانيه را شهرت ندهند و يا مثلا در بولتن‌هاى ارسالى جهت ابواق جمعه خبر به‌كلى سرى! زنا را نشر خاص نداده باشند ويا….. و يا آن‌كه هيچ‌يك از اعضاى خانواده و دوستان محرم اسرار هم با طالبه رفو همراهى نكنند و يا سكرتر طبيب خياط هم مثلا متوجه مسئله نشود و يا… ويا…. ويا…. همه‌گونه احتمالى داديم و عقل‌مان قد نداد ؛ فقط مانده يك احتمال معقول! و آن اين‌كه “زياده از راوى” (شفقنا) باشد ،نه حجةالاسلام مفتى ارض اقدس قم!
تعبير ديگرى كه فهم نشد آن‌كه ” توبه جدى !” كند؟! شايد البته مراد متكلم و مفتى آن است كه توبه از سر ترس از محتسب نباشد و يا از سر نامرغوب شدن منكوحه در خواستگارى‌هاى بعدى نباشد و يا …. ويا… ويا…. هفتاد احتمال معقول جهت فهم مراد مفتى محترم مطرح شد و هيچ‌كدام افاقه نكرد! مى‌ماند همان يك احتمال معقول كه ” زياده از راوى” است!

و تعبير سوم را اصلا و ابدا هيچ‌يك از عقلا فهم نخواهند كرد ؛ چه رسد به اين فقير قاصر؟!

….” بعداز رفوى محل آن‌قدر اعمال صالحه به جاى آورد كه محتسب و گزينش و شيخ‌الاسلام و وزير و وكيل و سرباز گمنام كدخدا همه و همه يقين كنند كه شخص ترميم شده هرگز دوباره غلطى مرتكب نمى‌شود كه نيازش به رفوكار و استفتاء از مراجع عظام تقليد كثرالله امثالهم و نشر خبر و فتوا در سايت شفقنا(خبرگزارى بين المللى شيعه!) افتد؟!

بيش از اين مصدع نمى‌شوم.

@moralsociety

Print Friendly, PDF & Email