اسلام علوی و حقوق بشر (۱۱۴)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه صد و چهاردهم با موضوع

خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش!
در وصف مردان خدا “که یکی را به دو عالم طلبیدند! “

۲۱ بهمن ۹۹

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

برای دیدن سخنرانی جلسه چهاردهم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email