اسلام علوی و حقوق بشر (۴۲)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه چهل و دوم با موضوع


“ايضاح مفهوم “مومن-شهروند” با اینهمه فساد و ستم و جهل وسفله پروری هیئت حاکمه فاسد و مفسد کشور چرا اینهمه سکوت و کرختی و وجدان مردگی ؟!

برای دیدن سخنرانی جلسه چهل و دوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email