اسلام علوی و حقوق بشر (۴۴)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه چهل و چهارم با موضوع


“ايضاح مفهوم “مومن-شهروند” « ماهی از سرگنده گردد نی ز دُم»

برای دیدن سخنرانی جلسه چهل و چهارم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email