اسلام علوی و حقوق بشر (۴۹)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه چهل و نهم با موضوع


در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۱۶)
[ده فرمان مومن_شهروند]
عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد
ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست
فریاد حافظ اینهمه آخر به هرزه نیست
هم قصه ای غریب وحدیث ای عجیب هست.

بخش اول و دوم

برای دیدن سخنرانی جلسه چهل و نهم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email