اسلام علوی و حقوق بشر (۵۲)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه پنجاه و دوم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۱۹)

“من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم/ که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد “

برای دیدن سخنرانی جلسه پنجاه و دوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email