اسلام علوی و حقوق بشر (۵۳)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه پنجاه و سوم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۲۰)

احتراز مطلق از ” تبعیت از سلیقه عوام”
[خواهی که شوی رسوا همرنگ جماعت شو ]

برای دیدن سخنرانی جلسه پنجاه و سوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email