اسلام علوی و حقوق بشر (۵۴)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه پنجاه و چهارم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۲۱)

در نقد عوامزدگی صنف معممان. امروز ما «روحانی» به معنای «اهل معنی و اهل الله» نداریم ولی صنف پرشماری از معممان(دستاربندان) عوام و عوامزده داریم که توسط حکومت جائرجاهل فعلی(نظام اسلامشاهی اموی) آگاهانه و ناآگاهانه ابزار تحکیم جور و جهل حاکم جائر مطلق العنان شده اند و موجب ادبار عام «نسل تشنه حقیقت وآزادی »کشور

۲۹ مرداد ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه پنجاه و چهارم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email