اسلام علوی و حقوق بشر (۶۳)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه شصت و سوم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۳۰)

تا رفراندوم قانون اساسی جدید در هیچ انتخابات باطل ای شرکت نمی کنیم . مومن شهروندان تا برگزاری یک رفراندوم جهت قانون اساسی جدید در هیچ
انتخاباتی شرکت نمی کنند قانون اساسی جدید باید تضمین کننده حقوق بشر جهانشمول، جمهوریت و تفکیک قوا و ادواری- انتخابی بودن تمام مناصب سیاسی باشد و هیچ «حق ويژه» ای که منافی مساوات شهروندی است برای احدی قائل نباشد. سوء استفاده ممتد حاکمان معمم جائر و جاهل از اصل «اسلامیت نظام جمهوری » موجب شده مومن_شهروند هرگز راضی نباشد که این «قيد جائرانه_جاهلانه » درقانون اساسی ذکر شود. این
اسلاميت ادعائی» چنانچه در عرصه عمومی مطرح شود فقط چماقی خواهد شد در دست امویان زمان و اسلام اموی محصول این چماق خواهد شد.

۲۱ آبان ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه شصت و سوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email