اسلام علوی و حقوق بشر (۶۹)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه شصت و نهم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

چهل حدیث در تبیین معیارها و باورهای عرفانی فقهی سیاسی حضرت محمود • حضرت محمود امجد امر پدرانه فرمودند چهل شب با شما همسخن شوم و چنانچه این چهل شب در رادیو و تلویزیون سرتاسری ایران جهت تنویر افکار مومنین و مومنات پخش شود ایشان به کشور بازمی گردند تا بتوانند توفیق جهاد اکبر و افضل الجهاد را داشته باشند.

۳۰ آذر ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه شصت و نهم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

Print Friendly, PDF & Email