اسلام علوی و حقوق بشر (۸۸)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هشتاد و هشتم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

از یوتوپیا تا مالیخولیا ۴
من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
حافظ

در تبیین جهاد اكبر( تطهیرنفس) که منشا و مقوم افضل الجهاد است •

مومن شهروندان قدر این ايام الله را بدانند !
《انا النذير العريان پیغمبر خاتم》 را که از حلقوم این مردخدا خارج شد؛ در حد یک آژیرخطر پاس بدارید!
به آژیر خطر دشنام ندهید!
آژیرخطر دوست حقیقی همه انسان هاست.

۱۶ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هشتاد و هشتم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email