اسلام علوی و حقوق بشر (۱۱۲)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه صد و دوازدهم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
حافظ

از یوتوپیا تا مالیخولیا ۲۸

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است .
مردان خدا پرده پندار دریدند

۱۲ بهمن ۹۹

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

برای دیدن سخنرانی جلسه صد و دوازدهم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email