اسلام معنوی در مقابل اسلام مناسکی

از نظر ما، ( مولوی دوستان و سروش نیوشان) عید، فقط عید غدیر است و بس!برای ما غدیردوستان از آن تجمع شريف نبوی (و به طاق نسیان سپرده شده!) همین بس که راه مؤمنان و اهل آخرت را تا به ابد از راه اهل دنیا جدا ساخت!
از آن روز بود که گفتیم « تو و طوبا و ما و قامت یار/قدر هر کس، به قدر همت اوست!»

پ.ن: بنده، این شعر حضرت لسان الغیب را ترجمه آزاد این سخن وحیانی امام همام ،
امیرمؤمنان می‌دانم:” قيمة كل امرئ ما يحسن (أو ،مايحسنه)
غدیر برای ما شیعیان ، چشمه فیاض اسلام معنوی شد در مقابل اسلام مناسکی! همان اسلام اموی مشربی که امروز دستاویز ارباب عمائم پترودلاریه ایران و سعودی شده است . ولی دلشادیم به وعده حضرت حق جل و علا:
فأما الزبد فيذهب جفاءًو أما ماينفع الناس فیمکث في الارض

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email