اصل تخصص و اهلیت

عمریست علما و روحانیان باستناد “اصل تخصص و اهلیت” آحاد جامعه را از ورود به حوزه دین و اظهارنظر در آن نهی و عرض عریض دین را هم از گهواره تا گور رسم می‌کنند.

کارنامه این انحصار عریض و اهلیت غلیظ پیش روی ماست. امروز که کشور و مردم در غرقاب ویروس و بیماری با دلهره تقلا می‌کنند روز آزمون همان ادعای کهنه است.

شما علما باستناد همان اصل حاکمیت تخصص و بضرورت حفظ نفوس و جان شهروندان که بخطر انداختن آن ضمان شرعی هم دارد بیایید میدان را به صاحبان حرفه پزشکی بسپارید و از هرگونه دخالت ناروا در مدیریت این بحران حساس بپرهیزید و همگی به اطاعت از فرماندهی کامل وزارت بهداشت و تشخیص اهل فن کمر خدمت ببندید و دخالت و اظهارنظر ناپخته مکنید که فردا دیر است.

امروز باستناد همان اصل، وزیر بهداشت کشور در مقام فرماندهی کل است و سایر امکانات در خدمت تشخیص او و جامعه آزاد و متخصص پزشکی نظارت کند تا این وزیر و همکاران او با جرات و قدرت به آنچه مقتضای حرفه و سوگند پزشکی است عمل کنند نه آنچه بمصلحت نظام است !

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email