اعدام عجولانه و فریب کارانه!

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر اجرای عجولانه حكم اعدام روح الله زم موجب تاثر و تاسف بسيار شد.

مبنای اين حكم غیر قانونی، غیر شفاف و مغایر موازین آیین دادرسی كه در محكوميت همگانی اش لحظه ای درنگ جایز نیست؛ بستر و اعتراف هايی بود كه دستگاه امنيتی به مانند موارد مشابه با فريب “قربانی” در دوران ارتباط و بازجويی از وی اخذكرده بود. فريبی كه به تعبير پدر داغدار در این مورد تا دوروز پيش از اجرای حكم ادامه داشته است.
براساس نامه امروز جناب آقای محمدعلی زم ، روح الله، پس از صدور حكم اعدام ، بازجویی مجدد می شود و در فريبكاری ای تازه، با ضبط و پخش فيلم نهاد امنيتی جديد و موازی، بدان اميد كه رياست قوه قضائيه زمينه مبادله و نهایتا آزادیش را فراهم كند در مقابل وايت بورد به ايفای نقش ای می پردازد كه كارگردان امنيتی طراحی كرده بود,

ضمن تسليت به خانواده داغدار اين مرحوم، امیدواریم پایان دادن به این رویه غیر انسانی و غیر قانونی نهادهای امنیتی و قضایی، فرای گرایش سیاسی و موارد اتهام قربانیان، از جانب همه ایرانیان آزادیخواه و مدافع عدالت و سربلندی کشور به عنوان یک مطالبه ملی پیگیری شود.

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

محمود امجد
اردشیر امیرارجمند
محمد امجد
حسن فرشتیان
محمد تقی کروبی

https://t.me/moralsociety

Print Friendly, PDF & Email