انتصاب به جای انتخاب

قبل از آن که ملانقطی های فرهنگستان حداد و یا اهل فن( آشنا به زبان تازی) بر سید مصطفای مجاهد عزیز خرده بگیرند ما دست پیش گرفتیم جهت تصحیح متن!

انتصاب ( که در اینجا به معنای نصب=گماردن ، بکاربرده شده است) غلط است ‌وگویا از جهت تقابل با مفهوم انتخاب ،بر وزن انتخاب از باب افتعال بکار رفته است.
بنده به جای این تعبیر، استصخاب را پیشنهاد کردم که بیشتر وافی به مقصود است .

‌برای رهائی از این ورطه هولناک برزخی( برزخ میان انتخاب و استصخاب=انتخاب پس از صوابدید “ ازمابهتران“) مناسب تر است همه خیرخواهان -پس از چهل سال إغراء به جهل- با صدای رسا و گویا اعلان کنند:

«تابرگزاری یک رفراندوم قانون اساسی جمهوری در هیچ شامورتی بازی استصخاباتی از مابهتران شرکت نخواهیم جست.

ناگفته نماند، حکایت این از مابهتران با رفراندوم، حکایت جن و بسم الله است.
ملت ستمدیده ایران برای رهايی از شر این دوالپایان باید به «بسم الله الرحمن الرحیم» پناه برند؛ «ففروا الی الله»

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email