انواع آرایش جنگی

از توالی دوقید جوان و حزبللهی! می‌توان برداشت کرد که دوران خامی‌ و‌ جوانی دوران حزبللهی مطلوب است؟! اگر جمع این دوصفت برای روی کار آمدن دولت مطلوب ضروری است؛ به طریق اولی برای رهبری کشور ضروری تر می‌نماید! آیا وقت آن نرسیده است جوانان این مرز و بوم رهبر جدید و جوانی را به سریر قدرت برکشند؟! یا رهبرجوان نمی‌تواند حزب اللهی باشد؟!
پ.ن:
بعد از فرمان ملوکانه آرایش جنگی بگیرید ، و بدنبال آرایش! اطمینان یافتن به این‌که جنگ رخ نخواهد داد؛ حالا نوبت آرایش جنگی گرفتن ” جوانان حزبللهی شد؟! آن‌هم جهت تصاحب دولت؟!
براستی کدام دولت؟ اصلا در ممالک محروسه دولت مسئول ای وجود دارد که بر سر کار آید و یا برکنار
شود؟!

گمان کنم معظم له همان‌گونه که با دست‌کاری در دو کلمه رادیوتلویزیون زبان فارسی را نجات می‌دهند قصد دارند آخرین دست‌کاری ابتکاری را در مفهوم دولت، جهت نجات تمدن عنقریب عیسلامیرانی انجام دهند؟

سوگ‌مندانه، باید همه اعتراف کنیم که رهبر فعلی کشور ، رهبر نامسئول و ناپاسخگوئی است که در تمام مسائل ریز و درشت کشور دخالت مستقیم داشته ولی هم‌چنان به فرار از مسئولیت ادامه می‌دهد و این سنت سیه را میراث وارثان احتمالی خود ساخته است؛ وارثانی که به مراتب ، بدتر از ایشان عمل خواهند کرد.
ملت ، و طبعا مصلحان و خیرخواهان ملک و ملت باید عزم خود را جزم کنند؛ جهت رهائی از این سنت سیئه در عرصه اداره کشور، در هیچ انتخاباتی جز رفراندوم تغییر قانون اساسی شرکت نکنند. قانون اساسی مطلوب آینده ، تمام ارکان قدرت را انتخابی ، ادواری و ضرورتا نظارت پذیر خواهد کرد.

به فرمان مطاع ملوكانه:

دهان رعيت دوختند!
قلم ها را شكستند!
خيرخواهان را حصر كردند!
آزاديخواهان را به زندان بردند!
تظاهرات مسالمت آميز را فتنه ناميدند!
و……..
و……..
و………..
تا آن كه يك خواننده، در يك روستا ، امنيت ملى را ، آنهم در شرايط آرايش جنگى با دژمن! به خطر اندازد و موجب شود ؛ ماشين فرسوده نظام مغدس ، آب و روغن قاطى كند؟!

اول شخص مستبد مملكت از جوانان خواسته است بپاخيزند و يك دولت حزب اللاتى ! بر سر كار آورند؟!
دولت مطلوبى كه اجازه ندهد يك زن در يك روستاى دورافتاده با آواز و يا در يك خيابان با برباددادن خمار(روسرى) آب و روغن موتور نظام مغدس را ( امنيت ميلى را!) قاطى واطى كند!

حزب اللات!
لات نام يكى از بت هاى معروف عصرجاهليت بود!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email