او فرزانگی‌اش را جرعه جرعه به انسان منتقل می‌کرد

داریوش شایگان:
علامه سید محمدحسین طباطبایی(ره) کنجکاو بود و نسبت به جهان‌های دیگر معرفت، حساسیت و هشیاری بسیار داشت. فرزانگی‌اش را جرعه جرعه به انسان منتقل می‌کرد. از نظر او، تمامی معرفت، اگر به سطح تجربه‌ای آنی و شهودی اعتلا نمی‌یافت، هیچ ارزش و اعتباری نداشت.
او اهل باطن بود. در برابر مخاطبان ناآشنا دم فرو می‌بست، و به روحانیون متحجر،‌ بی اعتماد بود.

زیر آسمان‌های جهان. ص ۷۰

Print Friendly, PDF & Email