این انرژی هسته ای محمل خوبی شد واسه فروش استقلال و آزادی کشور به چین و روسیه !

احمدی نژاد دماگوگ در دلربائی از توده عوام ( همج الرعاع=آراء خاکستری به تعبیر اسهالتلف ها) فرموده باشند « از اون سر دنیا «نه طنز» ما رو منفجر می کنن بعد این شیخ حسن انگلیسی! رفته با اونا مذاکره کنه؟؟؟!!!»
خدمت ایشان عارض ام :
اولندش ، از اون سر دنیا نیومدن «نه طنز» ما رو منفجر کنن! تو همین خراب شده اعلیحضرت ظل الله ( =مجمع الجزایر دزدان و مختلسان وقاچاقچیان و اجنبی پرستان) خیلی های دیگه هستن سِنْدِرْقیت اعلیحضرت رو ( یعنی نه طنز رو) دوباره منفجر کنن تا بلکه ازمابهتران اجنبی پرست مجال بیشتری پیدا کنن واسه تاراج منابع مادی و معنوی کشور؟!
این انرژی هسته ای محمل خوبی شد واسه فروش استقلال و آزادی کشور به چین و روسیه !
روزگاری اعلیحضرت فقید(خواجه تاجدار) به بهانه همین روسیه سرخ، استقلال و آزادی مملکت رو فروخت به عموسام و حالا خواجه معمم به بهانه عموسام، کشور رو فروخته به چین و روسیه سرخ!
بیچاره رعیت مفلوک که همیشه گرفتار ازمابهتران اجنبی پرست است و مجال اعتراض ندارد چون «سرش بر دار است و عرض اش برباد!»

پ.ن:
جناب آقای احمدی نژاد! شلتاق بس است! « فی الصیفِ ضیعتِ اللبن» اونوقت که جیک جیک مستانت بود یاد امروز فتحعلیشاه ات بود؟! ضمنا فتحعلیشاه مدنظر شما شاسدعلی است و مذاکرات وین هم به اراده سنیه وزیرخارجه پوتین تخم کاگ ب و وزیر خارجه چین کمونیست درجریان است !
جیگر!لطفا بیش از این آدرس عوضی ندهید !
بس کنید اینهمه وقاحت و چش دریدگی را!

محمد امجد

t.me/moralsociety

مشاهده دراینستاگرام

Print Friendly, PDF & Email