برای نظام مغدس همه چیز فرصت است؟


«از ازل تا به ابد فرصت درپوشان! است؟؟!!» (با عرض پوزش از حضرت حافظ و حضرت درویش! بابت دستکاری در شعر.) اما بعد برای این نظام مغدس هم نارضایتی معیشتی توده مردم ( رعایا) فرصت است
؛ هم لوبریکاسیون جناح ورشکسته به تقصیر موسوم به اسلاهتلبی، که در سر دیگر طیف دوگانهاسلامگرا/اصلاحطلب ،در ذنب لايغفر إغراء به جهل، شريك جرم پسرعموهای موسوم به اصولگرا اسلامگرا/ راست سنتی / راست افراطی و….
هلم جرا می‌باشند و در نهایت مطاف ، چنانچه دست غیبی ، به یاری رعیت بی پناه ایران برخیزد و از پرده
برون آید و کاری بکند” هردو پسرعمو ( حیدرخان/نعمت خان) با يك چوب رانده
خواهند شد و چنین مباد!
این شهروند مهاجر از دارالکفر ایران از همه خیرخواهان ملك و ملت استدعای عاجزانه دارم تکرارمکررات بس کنند؟
«خانه از پای بست ویران است » خواجه در بند نقش ایوان ( بیعت مجدد با
صندوق شامورتی استصخابات) است!
تکرارمکررات بس کن!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email