برنامه برای مقابله با تحریم ها

سوال مجاهد نستوه سيد مصطفى تاجزاده از نظام مقدس:

ج.ا. براى شكستن تحريم هاى فلج كننده زندگى هموطنان چه برنامه اى دارد؟

-: نظام_مقدس:
” جنگ ،جنگ تارفع فتنه درجهان!”

Print Friendly, PDF & Email