برکناری به سبک محمود احمدی نژاد

محمود صادقی نماینده مجلس ایران درباره عملکرد متفاوت وزرای دولت حسن روحانی درباره یک لایحه گفته که یک وزیر برای رای آوردن و دیگری برای رای نیاوردن آن تلاش کرده است.

یکی از مشکلات دولت روحانی ناهماهنگی بین وزیران است

به نظر می رسد که اشاره آقای صادقی به لایحه دولت در تفکیک وزارت بازرگانی و تجارت از صنایع باشد که در مجلس رای نیاورده است.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت را که گفته می شود مخالف تفکیک و لایحه دولت بوده را از کار برکنار کرد.

رسانه های ایران شیوه برکناری او را با محمود احمدی نژاد مقایسه کرده اند که منوچهر متکی وزیر خارجه خود را در ماموریت خارجی عزل کرد.

وزیر صنعت ایران در حالی که در جلسه با معاون اول رئیس جمهور بود توسط آقای روحانی برکنار شد.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email