بین‌الهلالین !

بین‌الهلالین !
یکم آنکه خاتم‌الروسا حضرت آقاسیدمحمدخاتمی، جسارت ورزیده و تتمه اعتبار ملی را بی‌ملاحظه و علی رووس‌الاشهاد صرف نصیحت زعمای قوم کنند که رضای خلق و خالق هردو درآنست. در ناصیه مواعظ انتخابیه نوری نیست که نیست و در تَکرار بیهوده آن مواعظ، ظلمات !
دو دیگر آنکه با همه ملامتی که بر دیپلماسی خصومت‌انگیز و حادثه خیز “ام‌القُری” میرود، مواجهه غیورانه متناسب با ماجراجویی دریایی انگلیس مایه مسرت شد، مشروط بر آنکه اندازه نگهدارند که اندازه نکوست.
حقیقت آنست که دیپلماسی اروپا کمتر چنین خواروخفیف بوده و در این نظم نوین چیزی بنام “اقتدار ملی” دولت/ملت‌های اروپا کسَراب بقیعةٍ یحسَبُهُ الظمانَ ماء است.
ایران هم تا پای دیپلماسی از چارق ایدئولوژی خارج نکرده چاره‌ای جز مصارعات قبیلگی ندارد، قلندری چارق بدزدد !

خدا یک عقلی به هردو طایفه عنایت و مردم ما را از ماحصل عنایات سفهای عالم بهره‌مند فرماید. 😊

لطایف الاسحار

برگرفته از فیس بوک دكتر رضا بهشتى معز

Print Friendly, PDF & Email