توئیت حمید رسایی بعد از توئیت حسن فریدون!

آدم وقتی توئیت دوالپا حمید رسائی رو (درست دوساعت‌ونیم بعد از توئیت حسن فریدون) می‌خونه خب نباید به این نتیجه برسه: «حضرت أجل! مسئول تشریفات این استصخاب ، اونوقت کدوم
دوالپای معظم ایست که با این‌ همه مدارک و مستندات قبیح و سیاه استصخابات رو طوری مهندسی می‌کنه که
اکبرهاشمی کاندیدا نشه ولی یه قاتل دوتابعیتی (كذا في المتن) کاندیدا شه و رأی بیاره و در نهایت مطاف همه دوالپایان مملکت (همه ازمابهتران) گناه این‌همه نکبت و بدبختی و مصیبت رو بندازن گردن «انتخاب فاسد رعیت؟! » و نه گردن مقام معظم فرماندهی کل دوالپایان؟!
پ.ن:
ما رعایای ستمدیده و مارگزیده که از هر طناب سفید و سیاهی می‌ترسیم؛
با تعبیرشیخ حسن کلید شکسته (انتخابات تشریفاتی ) موافقیم و البته نسخه بدل (اصح) آن را بکار می‌بریم!« استصخابات فرمایشی».
این تعبیر بیشتر افاقه می‌کند. یک جمله هم خطاب به این سنگ استنجاء ارباب بی مروت دنیا (حمید رسائی) عرض کرده باشم:
اعلیحضرت یک موی سر این « کلینکس معطر دوتابعیتی !» را با صدتا مث تو جعلق تاخت نمی‌زنند!
« جعلق = سرگین گردان»

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email