حافظ حقوق اساسی آحاد مردم

محمد امجد :

جناب آقاى آشنا!
رئيس جمهور مديون هيچ يك از آن ٨٠ ميليون نفر كه فرموديد نيست!
رئيس جمهور رئيس قوه مجريه است و به عنوان رئيس قوه مجريه كارگزارى است كه بايد حافظ حقوق اساسي آحاد مردم ايران وتساوى آنان در برابر قانون عدل ودادباشد
بنابر اين استدعاداريم با مديون ساختن ايشان به هشتاد ميليون نفر! انتخاب معنادار ٢٤٠٠٠٠٠٠ ميليون شهروند انتخاب كننده را ” تهى از معنا” نكنيد

پ.ن:
انتخابات اين دوره رغم انكار “فرمانرواى مطلق العنان وناپاسخگو” انتخاب و ترجيح يك نگاه و مشرب سياسي خاص در مقابل رقيب اى بود كه اين نگاه و مشرب خاص را در هيچكدام از مصاديق مطرح شده برنمى تابد
از حقوق و آزادى هاى شهروندى گرفته تا اعاده حيثيت از خادمان ناصح محبوس كشور و تا افشاى مفاسد ويرانگر زبردستان مصون از تعقيب قضائى و تا سياست خارجى مبتنى بر صلح و ديپلماسي و و و
استدعا داريم بيش از اين با غدر و مكر كاسه صبر اين مردم صبور را سرريز نكنيد كه فرموده اند:
إتّقِ من غضب الحليم

Print Friendly, PDF & Email