حذف جنسیتی، چرا؟

حذف تصویر دختران زیر سن و کارتونی و نه واقعی دختران این سرزمین نشان از عقب ماندگی فرهنگی یا بهتر است بگویم عقب نگه داشتن فرهنگ برخورد با زنان این سرزمین است. در حالی که می توان به حکم موفقیت های بزرگ بانوان همین سرزمین، آن ها را به عنوان سرمشق و الگو قرار داد نه اینکه آن ها را در پستو های فرهنگی پنهان کرد.پ ن: یکی از عکس ها متعلق به آقای مهدی احمدیان می باشد

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email