درخواست پدر روح الله زم از ابراهیم رئیسی!

ریاست قوه!

حداقل به حرف های وکیل تسخیری که طبق آئین نامه از دایره افراد معتمد شما انتخاب می شود گوش کنید

روح الله شرایط روحی مناسبی نداشته تا بتواند از خود دفاع کند
در اظهاراتش تردید و دودلی داشته

۹ ماه در بی خبری کامل از همسر و دختران خردسال اش بوده و امکان تماس تلفنی با پدر و مادرش هم نداشته

در ملاقات با وکیل تسخیری اش هم سایه ماموران امنیتی بر سرش وجود دارد

اگر برای برقراری عدالت آمده اید این گزارش وکیل منتسب به شما از دادرسی خلاف اسلامی خبر می دهد

بخاطر این بی عدالتی ها روح الله به اعدام محکوم شده

آیا پاسخگوی مادی و معنوی خون روح الله خواهید بود ؟
(گزیده ای از نامه محمدعلی زم به ابراهیم رئیسی)

Print Friendly, PDF & Email