در زمان شاه كسي بدليل دوران حبس اخراج نمي شد

عمادالدين باقى

روز معلم هم آمد و رفت.
دراین چند روز منتظر بودیم که شاید تدبیری ومدبری در دستگاه قضا پیدا شودو دستور آزادی معلمان دربند(محمود بهشتی لنگرودی،اسماعیل عبدی ومحمدحبیبی) را بدهند و روزمعلم را فرخنده تر سازند اما نه تنها چنین نشدکه آقای حبیبی با حکم وزارت آموزش وپرورش اخراج گردید تا درغیاب او معاشش هم تنگ شود.

این در حالیست که همواره شنیده ایم علی(ع)حتی حقوق خوارج را که در جنگ با او شرکت کرده وکشته شده بودند قطع نکرد تا خانواده‌ شان دچار تنگی معیشت نشوند.

انتظار میرود رئیس محترم جمهور دستور بازنگری به وزیر بدهند. حتما به یاد دارند که در رژیم شاه نیز دانشجو و کارمندی بدلیل دوران حبس، اخراج نمیشد و غیبت زندانی جزو شرایط قهری و موجه شناخته میشد.

دستگاه قضا نیز میتواند قضای این قصور را بجا آورد و عیدفطر را برای خانواده های وکلای زندانی، دراویش، فعالان کارگری و دانشجویی و دیگر بندیان عقیدتی، سیاسی وامنیتی، عید راستین کند و بر اختیار بی لجام نهادهای امنیتی در احضار و ارعاب و پیگیری افراد مُهر پایان بزند و بدانند تجربه تاریخ ثابت می کند که این روشها چون موریانه یک نظام را از درون پوک میکند و فرجام ناخوشایندی دارد.

باران نیوز

Print Friendly, PDF & Email