در مخالفت با تمرکز قدرت

میرحسین موسوی: مادیده ایم افرادی با انتخابات و یا یک انقلاب روی کار آمده اند و عملا بعد از یک مدتی به خاطر تمرکز قدرت در دست خودشان و اینکه بر همه اهرمها سوار بودند، مادام العمر دیکتاتور شدند.

* جلسه شورای بازنگری قانون اساسی – خرداد ۱۳۶۸

@kaleme

Print Friendly, PDF & Email