دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه، حمایت مردان را می طلبد!

زنانی بازداشتی به اتهام تلاش برای ورود به ورزشگاه، با “قرار وثیقه” آزاد شدند.

انحطاط درهر دو سوی ماجرا! نقد جدی‌ای که به نظام مغدس دارم؛ این‌که سلیقه جامعه را ( اعم از متشرع خشن و کافر به شریعت خشن زهد فروشان) از جمیع جهات تنزل داده‌است. خدای رحمت کناد رهبر فقید انقلاب را! اگر با همان جهان‌بینی و بینش و دانش‌ای که داشت و سلطنت موروثی را اصلاح ناپذیر می‌دانست؛ و از همین رو به جمهوریت رسید، آن‌هم با پسوند اسلامیت! اگر امروز در قید حیات بود ، این‌بار ، همین جمهوری اسلامی (= موروثی شده میان مفتیان!) را اصلاح ناپذیر می‌دید و خواهان سرنگونی‌اش می‌شد!
مراد رهبر فقید انقلاب از اسلام، شریعت _ اموی و ماکیاولی نبود!
ماوقع لم‌يقصد وماقصد لم يقع!
پ.ن:

پیشنهادی داشتم که مسموع نشد! پیشنهاد کرده بودم ، پسران ( جنس ذكور) در دفاع از حقوق نیمه دیگر جامعه ( جنس اناث) به ورزشگاه نروند! خدا می‌داند ، این نظام مغدس است ، که عقب نشینی خواهد کرد؟!!

Print Friendly, PDF & Email