دوچرخه سواری بانوان حرام است!

بنده، مسئول مستقیم این ارتجاع‌ حاکم و ویژه‌خواری خرژن‌های مملکت را، شخص اعليحضرت همایونی می‌دانم
سبب أقوى ازمباشر است

پ.ن:

هزار جهد بکردم که در ایام رمضان و درست در زمانی که شبح‌جنگ سایه شوم‌اش را بر سر ملك و ملت گسترانده؛ خویشتن‌داری کنم و هیچ ننویسم ! ولی میسرم نشد که نشد؟!

در مملکت‌ای که فضیلت دوچرخه سواری نیمی از جمعیت کشور حرام است و تاراج خرژن های ازمابهتران حلال؛ سکوت حرام است بویژه در ماه حرام!

@moralsociety
محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email