راستگو و دروغگو کیست؟

ظریف در مجلس شوربا:

اعلیحضرت به من گفته اند «صادق» و شما به من میگین «دروغگو!»

مجلس شوربای عموقالیباف(یکصدا):

«دروغگو ، دروغگو، دروغگو….»

رعیت زبان بریده و تماشاچی:

« پیدا کنید پرتقال فروش را!»

در ممالک محروسه معلوم نیست کی دروغ میگه؟

ظریف؟ زمخت؟ اعلیحضرت؟ یا هرسه؟!

وقتی اعلیحضرت با سیاست ماکیاولی غدرأموی مملکت را می چرخانند همه می شوند «راستگو»
در ممالک محروسه ایران هیچکس «دروغگو» نیست! از اعلیحضرت بگیر تا ظریف و زمخت…. همه «صادق» اند؟!

پ.ن:

در کل ممالک محروسه فقط سه «فرد» دروغگو وجود داشت که به فرمان همایونی سلطان صاحبقران در حبس اند!

میرحسین، رهنورد و کروبی

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email