زبان زرگری! و جنگ زرگری!

میلیارد دلار از ایران خارج شده و سرنوشت اش روشن نیست!( اسحاق جهانگیر)

ملاحظه می کنید! ۲۲ میلیارد دلار ، “ روز روشن!“ از ممالک محروسه سلطان اسلامپناه خارج شده و سرنوشت اش “ روشن!“ ( کذا فی المتن) نیست؟!

ما رعایا ،باید به فرهنگ لغت مراجعه کنیم تا دریابیم « دزدی در روز روشن» به چه معناست و « سرنوشت روشن» به چه معنا؟!

گویا « روشن» از کلمات اضداد باشد؛ هم به معنای « آشکار» باشد و هم به معنای « نهان».

نزد « از ما بهتران= سارقان روز روشن» آشکار و نزد « رعیت مفلوک» پنهان!

به اسلاهتلبان پیشنهاد می دهم از همین حالا ، برای شعله ور کردن تنور استصخابات، «جهانگیرخان شجاع» را کاندیدای خود کنند! هم سلطان اسلامپناه راضی خواهد بود و هم رعیت مفلوک و دماغ ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان هم به “ خاک سیاه“ کشانده خواهد شد.

آیا هیچ می دانید چراجهانگیرخان الان ( بعد از مردن سهراب) ابراز می دارد «۲۲ میلیارد دلار توسط سارقان روز روشن از مملکت خارج می شود و همچنان معلوم نیست از هضم رابع کدام دمب کلفت گذشته است» و یا خواهان علنی شدن جلسات پشت پرده مجمع است تا رعایا ی کور و کر و لال بفهمند « درون سراپرده نظام مغدس چه تدبیر می کنند؟» و چرا هیچکس – نه از مابهتران و نه از رعیت مفلوک- ابدا اعتنايی به این قبیل « افشاگری های زرگری نمی کند؟!
این خاصیت
زبان زرگری و جنگ زرگری است!
زبان زرگری زبان اهل راز است و جنگ زرگری معرکه سراپرده نشینان قدرت!

پ.ن: شایسته است اظهارات اخیر برخی از مابهتران علیه یکدیگر را از این منظر بخوانیم و بشنویم!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email