شناخت ما از دنیای پیرامون، چه نقشی در شفقت‌ورزی ما به دیگران دارد؟

مصطفی ملکیان

اساساً تا دنیای خودمان را خوب نشناسیم، نمی توانیم دیگران را بفهمیم. چون تا زمانی که من دنیای خودم را خوب نشناسم، نمی فهمم انسانها در این دنیای کنونی چه احساسی دارند.
فرض کنید، پیرمرد و پیر زنی را که مدتهاست بچه های آنها برایشان خرید می کنند، فرض کنید این پیرمرد و پیرزن ۲۰ سال است که از نرخها بی خبرند، حالا اگر جلوی این پیرمرد و پیر زن یک فقیری دست دراز کرد، چقدر ممکن است به او بدهند؟ ۱۰ تومان. چرا؟ چون نمی دانند که امروز دیگر ۱۰ تومان قدرت خرید ندارد. چون ۲۰ سال است که از نرخها بی خبر هستند. چه کسی می تواند متناسب کمک کند؟ کسی که بداند امروز با ۱۰ تومان هیچ چیز نمی شود خرید.

بنابراین هر چه آدم از واقعیات دنیایی که در آن زندگی می کند، بی خبرتر باشد، حتی زمانیکه قصد شفقت دارد، نمی تواند شفقت بورزد. چون نمی داند نیاز چیست و چقدر است و چقدر شدت دارد.
اینکه انسانها چه نیازهایی دارند و چقدر نیاز دارند و این نیاز چقدر شدید یا خفیف است، چقدر مبرم است، چقدر فوری و فوتی و اورژانسی است یا غیر فوری است، این فقط به شناخت جهان مربوط است.
کسانی که دنیا را نمی شناسند، نمی فهمند که جوانها چه نیازهایی دارند. کسی که دنیا را نمی شناسد، نمی فهمد که در این دنیا فقدان تحصیل درست به اندازه فقدان سلامتی مضر است. چون دنیای امروز را نمی شناسد و نمی داند که تحصیل علم درست به اندازه سلامت بدن ضرورت دارد. بنابراین چاره جز این نیست که دنیای خودمان را خوب بشناسیم و تصویر درست از دنیای خودمان داشته باشیم تا بفهمیم انسانهایی که در این شبکه ارتباطات اجتماعی قرار دارند، اینها درست در کدام شبکه ارتباطات اجتماعی قرار گرفته اند. تصورات دنیای دیروز قابل انطباق بر دنیای امروز نیست و انسانی که با انسانهای امروز مواجه است، ولی با تصوراتی که از انسانهای دیروز دارد، حتی اگر هم بخواهد نمی تواند در حق انسانها شفقت بورزد.

بخشی از سخنرانی استاد ملکیان در دارالکرام

Print Friendly, PDF & Email