علت گرانی گوشت…

محمد امجد:

يك رأس خلبان مقدس هواپيمائى براى آيت‌الله امجد اس‌ام‌اس فرستاده است:

« با رأى دادن به شيخ حسن فريدون برجام/خرجامى و نمايش دادن آن!( دركجا؟ صدا وسيما؟ در مطبوعات و نشريات تحت سانسور وزارت ارشاد عوام و الجام خواص؟ در فيسبوك و توئيتر فيلتر شده؟ در كجا؟!) در تحقق اين وضعيت ناهنجار مسئول‌ايد.»
منظور اين مؤمن عوام، هم‌چون منظور اين بوق‌السلطان اضل من الانعام ، گرانى گوشت و صف‌هاى طويل خريد گوشت منجمد و…. كذاست لابد!
به محضر اين قربانى حكومت دوالپايان بى همه چيز، عارض‌ام:

” حضرت آيت‌الله امجد ( كه هم اكنون پس از شوريدن عليه رأس هرم جهل و جور ،خانه نشين و حاشيه‌گزين شده‌است) در دور اول به شيخ حسن فريدون رأى نداد و اصلا در انتخابات شركت نكرد و همين مقاومت ايشان موجب رنجش بسيارى از مؤمنان عوام تحول‌خواه! شد كه چرا همرنگ جماعت نشده‌است و در هم‌سرائى خربرفت_وخربرفترعيت_اميدوار! در صف مقدم نبوده است؟!”

القصه ، آن چهار سال گذشت و رنجش‌ها ادامه داشت تا چهار سال دوم كه اين‌بار سيدسند را هم به گروه هم‌خوانان ، طوعاً و كرهاً كشاندند و با تكرارمى‌كنم ايشان همان سرود در ورژن جديد سر داده شد! “كه اگر به اين بود وركه وار رأى ندهيم گرفتار يك_سرخر ديگه مى‌شويم؟!”
خب اين‌بار آيت‌الله امجد هم مانند بسيارى ديگر از مؤمن_شهروندان( اى كه با صندوق شامورتى استصخابات قهر كرده بودند) همرنگ جماعت شدند؛ تا مگر تتمه آبروى سيد سند و امثال ايشان لطمه نبيند!
و حالا مائيم و بازى موش_وگربه عموتام و عمو جرى؛ كه هم شيخ حسن فريدون را سنگ روى يخ كرده است و هم قبله عالم مطلق العنان و ناپاسخ‌گو را درمانده و وامانده و رعيت هم ، تا هميشه بوده، چنين بوده و خواهد بود كه بايد اول براى برآورده ساختن كف_سبد نيازهاى ضرورى  به_صف شوند وبعد! به نيازهاى غيرضرورى بپردازند……

نتيجه گيرى اخلاقى:
تا وقتى اين اضل_من_الحمير‌ها مصطبه نشين قدرت‌اند و اين قربانيان عوام هرّازبرّ ندانند در بر همين پاشنه خواهد چرخيد! مبادا حضرات اصلح‌طالبان طالب قدرت ، يك‌بار ديگر سرود_خربرفت_وخربرفت_وخربرفت سر دهند! ديگر افاقه نمى‌كند! تكرارمى‌كنم:

ديگرافاقه_نمي‌كند!

Print Friendly, PDF & Email