فراموشتان نمی کنیم

امکانات ما برای رهایی شما بسیار اندک است اما هنوز خرده شرافت و خُردک شرری هست تا شما را فراموش نکنیم. شما نباید فراموش شوید، شما عبرت ایرانیان‌ید !

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email