فرقه خشمگين ها(۲)

محمد امجد:

سراج_ميردامادى و آقاسيد هادى_خامنه اى هم به تبع مجمع روحانيون مبارز، بنده را كانديداى خود دانستند و بنده روانه كرمانشاه شدم بى_عِدّه_و_عُدّه! در كرمانشاه روساى دفاتر جبهه مشاركت و كارگزاران سازندگى با بنده يك جلسه گذاشتند و مهمترين ابهام و نقطه تاريكى كه از منظر جبهه مشاركت ،در كارنامه اصلاحطلبى بنده بود؛ حمايت آيت_الله_حاج_آخوند! بود كه از منظر شارلاتان هاى دماگوگ جبهه عصبانى ها راست! مى نمود و مرتجع؟!
همينجا عرض كنم تنها روحانى_انقلابى_منزه_وارسته_پاكدست_خداترس_ وبى اعتنا به “ارباب بي مروت دنيا ” در كرمانشاه ، همين مرحوم آيت الله حاج آقا مجتبى حاج آخوند اعلى الله مقامه الشريف بود كه هيچ نقطه سياهى در زندگى سياسى اجتماعى اش نداشت ولى از منظر شارلاتان هاى مورد حمايت سعيدشريعتى ،راستِ_مرتجع مى نمود!
كار دنيا تا بوده همين بوده و همين است و همين خواهد بود!
كارگزاران سازندگى هم كه خب كانديداى خاص خودش را داشت و بعدها معلوم شد چهارصدميليون تومن تبرعات! از شهرام جزائرى قبض واقباض فرموده است!
مرحوم_اسماعيل_ططرى هم كه راى خودش را داشت و از منظر كرمانشاهيان و خودش راى_اول را داشت! حتا به بنده توصيه كرد انصراف دهم چون در كرمانشاه كسى دنبال اصلاحات! نيست و مردم براى سفره شب شان “نان” مى خواهند و براى عدم گذران روز جوانان شان به مواد مخدر ، ” كار!”
مرحوم ططرى راى آورد و
انتخابات تمام شد و بنده جهت خداحافظى رفتم منزل حاج آخوند! ايشان در حال مكالمه تلفنى بود… بعد از آنكه گوشى را گذاشتند، گفتند:
خانم_دكتر_گيتى_آزادى بود( جبهه مشاركت) از بنده مى خواست براى حفظ تتمه آبروى كرمانشاه از استاندار بخواهم انتخابات را ابطال كند!
طرف خيلى ناراحت بود از راى آوردن مجدد ططرى( يك دوره قبل هم راى آورده بود ولى به شهادت اكثر مسئولين انتخابات ، براى حفظ آبروى كرمانشاه! آراء او را باطل كرده بودند تا ابراهيم_عزيزى مجلس را فتح كند!)
به مرحوم آيت الله حاج آخوند عرض كردم: بأىّ_ذنبٍ؟ مردم به هركس راى دادند همان مى شود نماينده ! وايشان چون مردِخدا بود ونه نامردِهوىٰ! فورا تصديق كرد؛ رضوان خدا بر ايشان باد!
مردِخدا، قبل از انتخابات ! راستِ مرتجع مى نمود ولى بعد از راى آوردن اسماعيل_ططرى(ره) از منظر جبهه_ايران_براى_ايرانيان ، تنها عالم محترم استان بود كه مى توانست محمل خوبى براى ابطال انتخابات به نفع شارلاتان هاى دماگوگ فرقه_عصبانى_ها باشد!
سياست_يك_بام_و_دوهوا يعنى همين!

Print Friendly, PDF & Email