فروشندگی و مسافر کشی در شأن روحانیت نیست!

بی‌بی‌سی فارسی نوشت: «رضا حسینی مازندرانی، تولیت حوزه علمیه امام حسین (ع) در مراسم افتتاح این مدرسه علوم دینی در شهر ری در جنوب تهران گفته است، روحانیون نباید سراغ مشاغلی مانند مسافرکشی و فروشندگی بروند و چنین مشاغلی در شأن روحانیت نیست.»

گويا اين مدير مدرسه (دينى!) الكاسب حبيب الله خواجه عالم را نشنيده است؛ كه مدعى است كسب حلال دون شان معممان است ولى حاكم شرّ شدن و مجيز سلطان گفتن و دين به دنيا فروشى بر فراز منبر و حضيض محراب را شأن ويژه معممان مطلوب نظام اسلامشاهى اموى دانسته است!

« در ميخانه گشائيد به رويم شب و روز/ كه من از مسجد و ازمدرسه بيزار شدم!»

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email