فقه هسته ای!!!

اينستا/فب نوشت امروزذيل اين تمثال مقدس!

ديروز، روزعرفه ( وروزشهادت جناب مسلم بن عقيل ع) ازدفترامور پرريختگان حوزه“( دفترپوششىاداره كل اطلاعات وامنيتقم و حومه!) دو معمم (شيخ و سيد) جهت تفقد و استمالت و التماس دعا!( كه احيانا، آيت الله امجد درمراسم عرفه، راجع به استخر فرح وسه پاوبيو ترورو راديواكتيو و حمام فين تهران وكذا و كذا دم نزند!)به منزل اينمردِخدا” (نه مردِ هوىٰ) مى روند و بشارت مى دهند كه قرار است ايشان بهادرار“(مستمرى ماهانه) سلطانى تشريف! يابند و ازايشان شماره حساب مى خواهند كه ايشان هم عذر مى آورد و “ادرارِ سلطان” را رد مى كند ؛ ايكاش عمله اكره دستگاه جوروجهل قدرى شعور داشتند و فرق “دوغ و دوشاب” باز مى شناختند!
ماآبروى_فقروقناعت_نميبريم!
باپادشه_بگوى_كه_روزى_مقدرست

پ.ن:
عكس از شفقنا(پايگاه بين المللى اطلاعرسانى شيعه!)

وراج_السلطانِ لاطائل گو( رحيم پور ازغدى) در”مراسم تهديد و تطميع حسن فريدون” در فيضيه ، فرموده باشند:

قم_و_قوم ،مشتغل به فقه “دماء ثلاثه” و “غلات اربعه” و “اغنام ثلاثه” است و به
“مسائل روز ” بى اعتناء! و درست به همين دليل

سكولار! است؟؟؟!!!

بسم الله! اين هم يك نمونه از مسائل روز! فقه_هسته اى!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email