ماهی از سر گنده گردد نی ز دم

ماهی از سر گنده گردد نی ز دم

بدون شرح ، به من و شما هموطن زبان بریده ، خبر از یک سقوط فاجعه بار دهند!
نظام مغدس مانند یک میوه کرم خورده و فاسد در حال سقوط است! یا با کودتای سه پاهیان که در فردای کودتا بر سر میز مذاکره با اجنبی( بخوانید،“مبایعه و دادوستد“) همه آنچه را رهبر بیماروفرتوت کشور در زمان حیات از دولت های منتخب دریغ کرد؛ یکجا تهاترو پایاپای کنند و یاچنانچه کودتای مطلوب اجنبی شکست بخورد ؛ با تهاجم محدود نظامی ، ایران ناتوان و شاخ شکسته را به پای میز تهاتر بکشاند و چنین مباد!

پ.ن:
اگر « خیرخواه غیوری» در مملکت باقی مانده باید تا بیش از این دیر نشده ،علیه این وضعیت تیره وتارماقبل سقوط بپاخیزد و تکرار مکررات بس کند که ما « ما نمی خواهیم ایران لیبی شود» هیچ ایرانی شریف و وطندوست و اجنبی ستیزی برای مام شریف میهن چنین فاجعه ای را حتا حاضر نیست در خیال مجسم کند و دردا که زبان بریده به کنجی نشسته به تماشای لیبیزاسیون کشور آنهم توسط دایه های دلسوزتر از مادر! أعنی دوالپایان فاسد و مفسد سه پائی خذلهم الله تعالی

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email