مسئولیت سلامت این دو نفر در حصر!

آقای خامنه‌ای !مسئولیت سلامت این دو نفر منحصر در شخص شماست. کرونا اگر شما را بتواند مبتلا کند این دو را هم توانسته وگرنه عُـشری از لفاف و کفاف شما را اینان می‌داشتند، مبتلا نمی‌شدند. خطر نکنید.

برگرفته ارز فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email