مساله اصلی تقابل ادبیات سلطانی و شهروندی است

✍ مجتبی نجفی:

مساله این نیست که آیا ما توان واردات واکسن کرونا را داریم یا نه ؟ مساله اصلی اینجاست که آقای خامنه ای دوست دارد در قامت سلطان با مردم کشورش رفتار کند. آن هم در دورانی که از ادبیات سلطانی عبور شده و مبارزه برای ” شناسایی شهروند معترض” ادامه دارد. طبیعی است زبان سلطان، زبان دوران نیست. این نقطه تعارض در ایران است که زبان حاکمش سلطانی و اراده بسیاری از ایرانیان کسب حقوق شهروندی است.

در این تنازع است که رفتار و گفتار رهبر جمهوری اسلامی تحقیرآمیز میشود‌. رهبری که مجهز به اختیارات فوق العاده است، هیچگاه با خبرنگاران مصاحبه نمیکند، مورد پرسش و پاسخ قرار نمیگیرد. نظامی گری را دوست دارد و از گفتمان مدنی گرایی متنفر است. نهادهای تحت امرش تحقیق و تفحص نمیشوند. مادام العمر است، یعنی دوران کودکی نوجوانی جوانی و پیری شهروندان را با تصویرش اشغال میکند و به زور میگوید دوستم داشته باشید و گر نه همین آش است و همین کاسه. ادبیات سلطانی شاید روزگاری کاربرد داشت اما در دوران بازنمایی گسترده ، عرصه عمومی وسعت یافته، ورود بازیگران جدید و تغییر مرجعیت های سیاسی آزار دهنده و شکاف ملت-حکومت را به اوجش می رساند.

متن کامل

http://www.kaleme.com/1399/10/20/klm-284688/

@Kaleme

Print Friendly, PDF & Email