مغضوب به خاطر زاویه‌ با ولایت

شترمرغ چران دشت ورامين فرموده باشند

“آقای هاشمی رفسنجانی با ولایت زاویه گرفته‌اند امروز باید به خاطر زاویه‌ای که با ولایت گرفته‌اند از ایشان دوری کنم.”

اين عضو اوليگارشي اردشير ظاهرا ” ولايت” را مرادف ” شترمرغ” گرفته اند؛ إن درَّتْ معيشته فنعما هى والا فلا

ترجمه:
اگر معاش ايشان با ولايت بچرخد ولايت خيلى خوب است والا فلا

————————
پ.ن:

باقدرى دستكارى در مثل شيرين پارسى؛ ” من نوكر خان حاكم ام نه نوكر باذنجان”

فرموده باشند :

من نوكر شترمرغ ام ( خان حاكم) نه نوكر ” ولايت”!

Print Friendly, PDF & Email