مفتیان حرف مفت زن

نایب رییس فوتبال زنان ایران ( لیلی صوفی زاده:

اگر زنان در ورزشگاه حضور یابند، هیچ اتفاقی نمی افتد.

مفتیان حرف مفت زن :
ضعیفه! سر ما را بشکن ولی نرخ ما را مشکن!
پ.ن: «چنانچه ، جنس ماده در ورزشگاه صدهزار نری حضور یابد؛ هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟! ناگوارترین اتفاق ، همان شکسته شدن نرخ مفتیان است معاذالله!»

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email